Duurzaamheid

Als pionier op het vlak van duurzaamheid wil Henkel nieuwe oplossingen aandragen voor duurzame vooruitgang en zijn activiteiten op een verantwoorde en economische manier succesvol ontwikkelen. Dit omvat alle activiteiten van ons bedrijf - over de hele waardeketen.


2030+ Sustainability Ambition Framework 

De duurzaamheidsstrategie van Henkel is een directe weerspiegeling van het engagement van de onderneming voor "purposeful growth". Wij streven ernaar meer waarde te creëren voor onze stakeholders, onze activiteiten op een verantwoorde en succesvolle manier te ontwikkelen en voort te bouwen op onze leidende rol op het gebied van duurzaamheid. 

Onze duurzaamheidsstrategie draait om de uitvoering van onze ambities door middel van concrete maatregelen en projecten. Met ons 2030+ Ambition Framework hebben we langetermijnambities ontwikkeld in de drie dimensies: Regenerative Planet, Thriving Communities en Trusted Partner.

Doelstellingen en ambities

Het volgende overzicht toont enkele van onze belangrijkste ambities en doelen om onze duurzame transformatie te bevorderen. 

Active contribution to climate protection: Climate-positive

Regeneratieve planeet

We zijn op weg naar een duurzame transformatie van ons bedrijfsmodel. Daarvoor passen we onze processen, producten en grondstoffengebruik aan met het oog op een efficiënt gebruik van grondstoffen en een koolstofneutrale toekomst. We zetten sterk in op maatregelen ter beperking van de klimaatverandering, een goed werkende circulaire economie en de bescherming van natuur en biodiversiteit.

Klimaat

Een klimaatneutraal bedrijf worden door de decarbonisatie van onze activiteiten en grondstoffen.

 • Op weg naar deze ambitie streven wij nog steeds onze doelstelling na om de koolstofvoetafdruk van onze productiesites tegen 2025 met 65 procent te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2010.
 • We blijven streven naar ons bestaande doel om tegen 2030 100 procent van de elektriciteit die we voor de productie aankopen, te betrekken uit hernieuwbare bronnen. Tegelijkertijd willen we ook onze energie-efficiëntie voortdurend verbeteren. Tegen eind 2022 is Henkel in 23 landen volledig overgeschakeld op elektriciteit die 100 procent hernieuwbaar is. Vandaag gebruikt Henkel al 70 procent hernieuwbare elektriciteit.
 • Om klimaatpositief te kunnen worden willen we tegen 2030 alle brandstoffen die we nodig hebben om in onze fabrieken energie op te wekken, vervangen door alternatieven zonder broeikasgassen of met verminderde uitstoot ervan, zoals biogas of biomassa.
 • In lijn met onze ambitie zullen de sites klimaatpositief worden in termen van hun koolstofbalans wanneer het overschot aan CO2-vrije energie dat Henkel niet nodig heeft voor eigen doeleinden, aan derden wordt geleverd.
 • Bovendien streven we naar een netto nul-pad voor Scope 3-emissies (van bron tot schap), in overeenstemming met het Science Based Targets-initiatief.
 • We willen de voetafdruk van de grondstoffen en verpakkingen die we gebruiken tegen 2030 met 30 procent verminderen ten opzichte van een basislijn uit 2017.
 • Daarnaast willen we het potentieel van onze merken en technologieën benutten en samen met onze klanten, consumenten en leveranciers 100 miljoen ton CO2 besparen in de tienjarige periode van 2016 tot 2025.

Duurzame verpakking en circulaire economie

Circulaire economie

Circulariteit verankeren met behulp van onze producten, verpakkingen en technologieën. 

Onze ambities & doelstellingen voor verpakkingen

 • Tegen 2025 is 100% van onze verpakkingen recycleerbaar en herbruikbaar*.
 • We streven ernaar de hoeveelheid nieuw plastic uit fossiele bronnen in onze consumptieproducten met 50% te verminderen. Dat willen we bereiken door het aandeel gerecycleerd plastic in onze verpakkingen tot 30% te verhogen en nieuw plastic te verminderen. 
 • We willen er zeker van zijn dat alle verpakkingsafval correct wordt verwerkt en gerecycleerd, zodat het niet in het milieu terechtkomt. Daarvoor steunen we initiatieven voor afvalinzameling en recyclage. We investeren in innovatieve oplossingen en technologieën om de consumenten gemakkelijker te kunnen informeren over recyclage, en zo zetten we dat proces ook in gang. 

  

Eind 2021 was 86% van de verpakkingen van Henkel al recyclebaar of herbruikbaar* en was het aandeel gerecycled plastic in de verpakkingen van consumentengoederen wereldwijd 18%.

Initiatieven en partnerschappen

Vooruitgang op weg naar duurzaamheid in verpakkingen is alleen mogelijk als bedrijven in de hele waardeketen samenwerken. Daarom is Henkel betrokken bij diverse partnerschappen en bedrijfstakoverschrijdende initiatieven. Enkele voorbeelden:

 • Wij nemen deel aan het New Plastics Economy-initiatief van de Ellen MacArthur Foundation, dat belanghebbenden samenbrengt om de toekomst van kunststoffen opnieuw te bekijken en ideeën aan te reiken om een circulaire economie te bevorderen.
 • Henkel is een stichtend lid van de wereldwijde Alliance to End Plastic Waste, die in januari 2019 van start is gegaan. De Alliance zal oplossingen ontwikkelen en implementeren voor de vermindering en het beheer van plastic afval.
 • In 2017 begon Henkel als eerste consumptiegoederenbedrijf wereldwijd samen te werken met het maatwerkbedrijf Plastic Bank. Ons gemeenschappelijke doel was om plasticafval uit de natuur te weren en nieuwe kansen te bieden aan mensen in armoede. Binnen die samenwerking steunt Henkel verschillende projecten in Egypte, waar wij samen met Plastic Bank al 14 inzamelcentra voor plastic afval hebben opgezet. In 2022 werd ongeveer 5.100 ton Social Plastic® verzameld en verwerkt in nieuwe verpakkingen van bedrijven, waaronder ook Henkel.

Natuur

Biodiversiteit beschermen en herstellen, met focus op bossen, land en water, door meer regeneratieve ingrediënten en resource stewardship:

 • Wij zetten ons in om onze grondstoffen duurzaam en niet door ontbossing te betrekken. Ons doel is de ontbossing van primaire en secundaire bossen met een grote ecologische waarde te voorkomen.
 • Tegen 2025 willen wij 100 procent van onze vraag naar palmolie en palmpitolie dekken met oliën die gecertificeerd zijn of waarvan extern is bevestigd dat ze afkomstig zijn van verantwoorde landbouw.
 • Daarnaast hebben wij ons ten doel gesteld om tegen 2025 het waterverbruik per ton product met 35 procent te verminderen. Tegen het einde van 2022 hadden we 25 procent bespaard.

Positive contribution to social progress

Bloeiende gemeenschappen

We doen er alles aan om de levenskwaliteit van mensen te verbeteren. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid: gelijkheid aanmoedigen, diversiteit versterken en mensenrechten respecteren. We bieden onze medewerkers mogelijkheden voor levenslang leren en een aantrekkelijke en gezonde werkomgeving. We pleiten ook voor sociale vooruitgang en toegang tot onderwijs over de hele wereld. Bovendien bieden wij hulp in noodsituaties.

Gelijkheid

Diversiteit, gelijkheid en inclusie versterken, mensenrechten respecteren en het welzijn van mensen verbeteren: 

 • Wij zijn ervan overtuigd dat een gediversifieerd personeelsbestand en een open en waarderende bedrijfscultuur belangrijke succesfactoren zijn in een geglobaliseerde wereld.
 • Ons doel is het percentage vrouwen in het bedrijf op alle niveaus voortdurend te verhogen, en wij hebben de ambitie om tegen 2025 op alle managementniveaus gendergelijkheid te bereiken.
 • Daarnaast willen we de levensomstandigheden van kleine boeren verbeteren. Samen met de ontwikkelingsorganisatie Solidaridad hebben we tot nu toe zo'n 38.500 kleine boeren kunnen bereiken, die ongeveer 347.000 hectare land bewerken.

Onderwijs

Levenslang leren en onderwijs ondersteunen, mensen aansporen tot duurzaamheidsacties:

 • Wij willen het engagement van onze werknemers voor duurzaamheid verder bevorderen en hebben ons bestaande opleidingsaanbod uitgebreid met een holistisch engagementsprogramma.
 • Ook willen wij onze werknemers motiveren en aanmoedigen om zich actief in te zetten voor duurzaamheid in hun werkomgeving en in hun privéleven.
 • Daarnaast zijn wij vastbesloten om onze gemeenschapsprogramma's voor onderwijs en vrijwilligerswerk verder uit te breiden. Ons doel om in het kader van die verbintenis 30 miljoen mensen wereldwijd te bereiken tegen 2030 (basisjaar 2010), hebben we in 2022 al overtroffen. Zo staan we sinds 2010 al meer dan 30 miljoen mensen bij.

Welzijn

De gezondheid en het welzijn van werknemers, partners en consumenten bevorderen, en sociale vooruitgang helpen stimuleren via onze merken:

 • We versterken de gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers als basis voor een wendbare en efficiënte organisatie. Daartoe hanteren we uniforme wereldwijde normen voor gezondheidsbescherming en bieden we gerichte gezondheidsbevorderings- en preventieprogramma's aan. Als een belangrijke doelstelling van onze duurzaamheidsstrategie streven wij ernaar meer dan 90 procent van onze medewerkers wereldwijd te bereiken.
 • Wij blijven gefocust op onze langetermijndoelstelling van nul ongevallen en willen onze arbeidsveiligheid tegen eind 2025 met 60 procent verbeteren ten opzichte van 2010. Wij hebben deze overkoepelende doelstelling verankerd als een belangrijke prestatie-indicator in onze nieuwe duurzaamheidsstrategie. In 2022 hebben we 0,7 arbeidsongevallen per miljoen gewerkte uren van onze werknemers geregistreerd. Dat is een verbetering van 42 procent ten opzichte van het basisjaar 2010.

Betrokkenheid van onze medewerkers

Vertrouwde partner

Onze waardegerichte bedrijfscultuur en wetenschappelijke en technologische expertise liggen aan de basis van onze prestaties, die we bovendien op een integere manier willen blijven overtreffen. Onze producten en technologieën zijn veilig en van topklasse. We integreren duurzaamheid in ons portfolio en onze bedrijfsprocessen en zijn hierover transparant ten opzichte van onze stakeholders.

Prestaties

Producten van topkwaliteit en chemische veiligheid zijn de basis van ons bedrijfssucces:

 • Onze ambitie is dat elk nieuw product een stap voorwaarts zet op het vlak van duurzaamheid.
 • Ons doel voor 2030 is om de gecreëerde waarde ten opzichte van de milieuvoetafdruk van onze activiteiten tegen 2030 te verdrievoudigen. De efficiëntieverbetering bedroeg in 2022 in totaal 121 procent (vergeleken met het basisjaar 2010).

Transparantie

Duurzaamheid integreren in ons bedrijfsbestuur met transparante informatie en inzet:

 • Een van onze doelstellingen rond palm(pit)olie tegen 2025 is volledige transparantie en traceerbaarheid. In In 2023 zijn we erin geslaagd om de traceerbaarheid tot aan de fabriek op 89 procent te houden, terwijl de traceerbaarheid tot aan de plantage tot 52 procent steeg. Deze prestatie is deels het resultaat van ons onderzoek naar transparantie binnen onze toeleveringsketens voor ingrediënten met palmolie.
 • We streven ernaar de duurzame transformatie van ons productportfolio te meten. Onze business unit Adhesive Technologies publiceerde in 2023 geauditeerde resultaten om de duurzaamheid van zijn productportfolio te beoordelen. Ook onze Consumer Brands business unit werkt aan een vergelijkbaar proces om het portfolio van consumentengoederen te evalueren. 
 • In 2023 behaalden we bovendien uitstekende resultaten in ESG-ratings, waaronder de Sustainalytics- en EcoVadis-rating, waarin Henkel tot de top 1 procent van alle beoordeelde bedrijven behoort.

Samenwerking

Samen met onze partners de impact op duurzaamheid opschalen, wat leidt tot verantwoorde bedrijfspraktijken in onze toeleveringsketens:

 • Onze blijvende ambitie? Streven naar 100 procent verantwoord inkopen, in nauwe samenwerking met onze partners. Momenteel valt zo'n 97 procent van ons inkoopvolume van verpakkingen, grondstoffen en contractfabrikanten onder ons verantwoorde inkoopproces.
 • Als medeoprichter van het sectorinitiatief 'Samen voor Duurzaamheid' ('Together for Sustainability' - TfS) heeft Henkel bijgedragen aan de ontwikkeling van een Product Carbon Footprint (PCF) richtlijn. Dankzij deze richtlijn kunnen leveranciers en bedrijven gezamenlijk hun CO2-voetafdruk berekenen en bijdragen aan een koolstofvrije chemische industrie. In 2023 voerde TfS een succesvol pilootproject uit met een IT-platform dat het delen van upstream PCF's mogelijk maakt.

*Exclusief producten waarvan de ingrediënten of resten de recyclebaarheid kunnen beïnvloeden of de recyclingstromen kunnen vervuilen.

Video

maxresdefault

Persbericht