Duurzaamheid

Als pionier op het vlak van duurzaamheid wil Henkel nieuwe oplossingen aandragen voor duurzame vooruitgang en zijn activiteiten op een verantwoorde en economische manier succesvol ontwikkelen. Dit omvat alle activiteiten van ons bedrijf - over de hele waardeketen.


2030+ Sustainability Ambition Framework 

De duurzaamheidsstrategie van Henkel is een directe weerspiegeling van het engagement van de onderneming voor "purposeful growth". Wij streven ernaar meer waarde te creëren voor onze stakeholders, onze activiteiten op een verantwoorde en succesvolle manier te ontwikkelen en voort te bouwen op onze leidende rol op het gebied van duurzaamheid. Onze nieuwe duurzaamheidsstrategie draait om de uitvoering van onze ambities door middel van concrete maatregelen en projecten om praktische vooruitgang te boeken. Met ons 2030+ Ambition Framework hebben we nieuwe langetermijnambities ontwikkeld in de drie dimensies: Regenerative Planet, Thriving Communities en Trusted Partner om verdere vooruitgang te stimuleren.

Doelstellingen en ambities

Wij bouwen voort op de successen van de afgelopen jaren en op onze doelstellingen voor de middellange termijn tot 2025 en daarna. Het volgende overzicht toont een selectie van de belangrijkste doelstellingen voor de middellange termijn en nieuwe ambities voor de lange termijn om vooruitgang te boeken in onze transformatie naar duurzaamheid.

Active contribution to climate protection: Climate-positive

Regeneratieve planeet

Wij zijn op weg naar een ecologische transformatie van ons bedrijfsmodel. Om deze ambitie waar te maken, zijn wij van plan onze processen, producten en ons gebruik van grondstoffen om te vormen in de richting van een hulpbronnenefficiënte, koolstofneutrale toekomst. Wij richten ons op maatregelen ter beperking van de klimaatverandering, een functionele circulaire economie en de bescherming van natuur en biodiversiteit.

Klimaat

Wij onderzoeken voortdurend manieren om sneller klimaatneutraliteit te bereiken voor geselecteerde locaties. Op basis van onze vooruitgang op deze gebieden en de ervaring die we hebben opgedaan, hebben we besloten onze ambitie voor 2040 met tien jaar te vervroegen: Tegen 2030 willen wij een klimaatpositieve koolstofvoetafdruk voor onze productiesites bereiken.

 • Op weg naar deze ambitie streven wij nog steeds onze doelstelling na om de koolstofvoetafdruk van onze productiesites tegen 2025 met 65 procent te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2010.
 • We blijven streven naar ons bestaande doel om tegen 2030 100 procent van de elektriciteit die we voor de productie aankopen, te betrekken uit hernieuwbare bronnen. Tegelijkertijd willen we ook onze energie-efficiëntie voortdurend verbeteren. Tegen eind 2021 is Henkel in 21 landen, waaronder Colombia en Frankrijk, volledig overgeschakeld op elektriciteit die 100 procent hernieuwbaar is. Vandaag gebruikt Henkel al 68 procent hernieuwbare elektriciteit.
 • Om klimaatpositief te worden in onze eigen activiteiten, zijn we van plan om de brandstoffen die we nodig hebben om thermische energie op te wekken in onze vestigingen tegen uiterlijk 2030 te vervangen door CO2-vrije alternatieven zoals biogas of biomassa.
 • In lijn met onze ambitie zullen de sites klimaatpositief worden in termen van hun koolstofbalans wanneer het overschot aan CO2-vrije energie dat Henkel niet nodig heeft voor eigen doeleinden, aan derden wordt geleverd.
 • Bovendien streven we naar een netto nul-pad voor Scope 3-emissies (van bron tot schap), in overeenstemming met het Science Based Targets-initiatief.
 • We willen de voetafdruk van de grondstoffen en verpakkingen die we gebruiken tegen 2030 met 30 procent verminderen ten opzichte van een basislijn uit 2017.
 • Daarnaast willen we het potentieel van onze merken en technologieën benutten en samen met onze klanten, consumenten en leveranciers 100 miljoen ton CO2 besparen in de tienjarige periode van 2016 tot 2025.

Duurzame verpakking en circulaire economie

Circulaire economie

Wij hebben onszelf ambitieuze doelen gesteld als onderdeel van onze verpakkingsstrategie en hebben al veel vooruitgang geboekt op het gebied van duurzame verpakkingen.

Onze verpakkingsdoelen voor 2025

 • 100 procent van Henkels verpakkingsmateriaal zal ontworpen zijn met het oog op recycleerbaarheid en herbruikbaarheid*.
 • We streven ernaar om de hoeveelheid nieuw plastic uit fossiele bronnen in onze consumentenproducten met 50 procent te verminderen. Dit gaan we bereiken door het aandeel gerecycled plastic te verhogen naar meer dan 30 procent, het plastic volume te verkleinen en door biobased plastics te gebruiken.
 • Henkel wil helpen voorkomen dat afval in het milieu terechtkomt. Daarom ondersteunen we initiatieven voor afvalinzameling en recycling. We investeren in innovatieve oplossingen en technologieën om recycling in een gesloten kringloop te bevorderen, en we streven ernaar om contact met meer dan 2 miljard consumenten per jaar mogelijk te maken door gerichte informatie over recycling te verstrekken.

  

Eind 2021 was 86% van de verpakkingen van Henkel al recyclebaar of herbruikbaar* en was het aandeel gerecycled plastic in de verpakkingen van consumentengoederen wereldwijd 18%.

Initiatieven en partnerschappen

Vooruitgang op weg naar duurzaamheid in verpakkingen is alleen mogelijk als bedrijven in de hele waardeketen samenwerken. Daarom is Henkel betrokken bij diverse partnerschappen en bedrijfstakoverschrijdende initiatieven. Enkele voorbeelden:

 • Wij nemen deel aan het New Plastics Economy-initiatief van de Ellen MacArthur Foundation, dat belanghebbenden samenbrengt om de toekomst van kunststoffen opnieuw te bekijken en ideeën aan te reiken om een circulaire economie te bevorderen.
 • Henkel is een stichtend lid van de wereldwijde Alliance to End Plastic Waste, die in januari 2019 van start is gegaan. De Alliance zal oplossingen ontwikkelen en implementeren voor de vermindering en het beheer van plastic afval.
 • In 2017 werd Henkel het eerste wereldwijde consumptiegoederenbedrijf dat samenwerkte met de sociale onderneming Plastic Bank. Het gemeenschappelijke doel: een einde maken aan plastic afval in de oceanen en tegelijkertijd nieuwe kansen creëren voor mensen die in armoede leven. Binnen het partnerschap steunt Henkel projecten in Egypte, waar het samen met Plastic Bank al 10 inzamelcentra heeft opgezet. De plaatselijke bevolking krijgt de kans om geld of diensten te verdienen door plastic afval uit de plaatselijke omgeving te verwijderen - voordat het in waterwegen of oceanen terechtkomt. Het ingezamelde en gerecycleerde materiaal - Social Plastic® - wordt door Henkel gebruikt in zijn eigen productverpakkingen. In 2021 werd 723 ton Social Plastic® bij Henkel verwerkt. In 2021 werd 723 ton Social Plastic® bij Henkel verwerkt. Sinds de start van het partnerschap in 2017 is dat in totaal meer dan 1.480 ton.

Natuur

Biodiversiteit beschermen en herstellen, met focus op bossen, land en water, door meer regeneratieve ingrediënten en resource stewardship:

 • Wij zetten ons in om onze grondstoffen duurzaam en niet door ontbossing te betrekken. Ons doel is de ontbossing van primaire en secundaire bossen met een grote ecologische waarde te voorkomen.
 • Tegen 2025 willen wij 100 procent van onze vraag naar palmolie en palmpitolie dekken met oliën die gecertificeerd zijn of waarvan extern is bevestigd dat ze afkomstig zijn van verantwoorde landbouw.
 • Daarnaast hebben wij ons ten doel gesteld om tegen 2025 het waterverbruik per ton product met 35 procent te verminderen. Tegen het einde van 2021 hadden we 28 procent bespaard.

Positive contribution to social progress

Bloeiende gemeenschappen

Wij zullen mensen helpen een beter leven te leiden. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is het bevorderen van gelijke kansen, het versterken van diversiteit en het respecteren van de mensenrechten. Wij bieden onze medewerkers mogelijkheden voor levenslang leren en een aantrekkelijke en gezonde werkomgeving. Wij pleiten voor sociale vooruitgang en toegang tot onderwijs wereldwijd, en wij bieden hulp in noodsituaties.

Gelijkheid

Versterken van Diversiteit, Gelijkheid & Inclusie, respecteren van mensenrechten en verbeteren van de bestaansmiddelen van mensen:

 • Wij zijn ervan overtuigd dat een gediversifieerd personeelsbestand en een open en waarderende bedrijfscultuur belangrijke succesfactoren zijn in een geglobaliseerde wereld.
 • Ons doel is het percentage vrouwen in het bedrijf op alle niveaus voortdurend te verhogen, en wij hebben de ambitie om tegen 2025 op alle managementniveaus gendergelijkheid te bereiken.
 • Daarnaast willen we de levensomstandigheden van kleine boeren verbeteren. Samen met de ontwikkelingsorganisatie Solidaridad hebben we tot nu toe zo'n 36.400 kleine boeren kunnen bereiken, die ongeveer 340.000 hectare land bewerken.

Onderwijs

Levenslang leren en opleiding van werknemers en gemeenschappen ondersteunen en consumenten in staat stellen actie te ondernemen voor duurzaamheid:

 • Wij willen het engagement van onze werknemers voor duurzaamheid verder bevorderen en hebben ons bestaande opleidingsaanbod uitgebreid met een holistisch engagementsprogramma.
 • Ook willen wij onze werknemers motiveren en aanmoedigen om zich actief in te zetten voor duurzaamheid in hun werkomgeving en in hun privéleven.
 • Daarnaast zijn wij vastbesloten om onze gemeenschapsprogramma's voor onderwijs en vrijwilligerswerk verder uit te breiden. Wij hebben onze overkoepelende doelstelling om tegen 2025 20 miljoen mensen te bereiken via deze betrokkenheid, al overtroffen. Sinds 2010 hebben we meer dan 26 miljoen mensen bereikt. Voor 2030 hebben we als nieuw doel gesteld om bij te dragen aan de verbetering van het leven van 30 miljoen mensen (basisjaar 2010) wereldwijd.

Welzijn

De gezondheid en het welzijn van werknemers, partners en consumenten bevorderen, en sociale vooruitgang helpen stimuleren via onze merken:

 • We versterken de gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers als basis voor een wendbare en efficiënte organisatie. Daartoe hanteren we uniforme wereldwijde normen voor gezondheidsbescherming en bieden we gerichte gezondheidsbevorderings- en preventieprogramma's aan. Als een belangrijke doelstelling van onze duurzaamheidsstrategie streven wij ernaar meer dan 90 procent van onze medewerkers wereldwijd te bereiken.
 • Wij blijven gefocust op onze langetermijndoelstelling van nul ongevallen en willen onze arbeidsveiligheid tegen eind 2025 met 60 procent verbeteren ten opzichte van 2010. Wij hebben deze overkoepelende doelstelling verankerd als een belangrijke prestatie-indicator in onze nieuwe duurzaamheidsstrategie. In 2021 hebben we 0,7 arbeidsongevallen per miljoen gewerkte uren van onze werknemers geregistreerd. Dat is een verbetering van 42 procent ten opzichte van het basisjaar 2010.

Betrokkenheid van onze medewerkers

Vertrouwde partner

Wij putten uit onze waardegerichte bedrijfscultuur en onze wetenschappelijke en technologische expertise om onze prestaties te versterken zonder onze integriteit aan te tasten. Wij leveren veilige en best-in-class product- en technologieoplossingen aan onze klanten en consumenten. Wij integreren duurzaamheid in onze portfolio en in onze bedrijfsprocessen, en brengen hierover transparant verslag uit aan onze stakeholders.

Prestaties

Het leveren van de beste productprestaties en chemische veiligheid in zijn klasse voor onze klanten en consumenten, als basis van ons zakelijk succes:

 • Elk nieuw product levert een bijdrage aan duurzaamheid.
 • Ons doel voor 2030 is om de gecreëerde waarde ten opzichte van de milieuvoetafdruk van onze activiteiten tegen 2030 te verdrievoudigen. De efficiëntieverbetering bedroeg in 2021 in totaal 74 procent (vergeleken met het basisjaar 2010).

Samenwerking

Samen met onze partners de impact op duurzaamheid opschalen, wat leidt tot verantwoorde bedrijfspraktijken in onze toeleveringsketens:

 • In onze ambitie zetten we in op 100 procent verantwoorde inkoop samen met onze partners.

*Exclusief producten waarvan de ingrediënten of resten de recyclebaarheid kunnen beïnvloeden of de recyclingstromen kunnen vervuilen.

Video

YouTube Thumbnail Henkel Sustainability (Thumbnail)

Persbericht